Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36-1-392-2772
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Tudja meg, hogy pályázhat-e!

Amennyiben az adott állítás igaz vállalkozására, kérjük, hogy pipálja ki a megadott helyen.
 • Vállalkozása nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
 • Vállalkozása székhelye szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címén tartozása nincs.
 • Vállalkozása megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50. § (1) bekezdésének, az alábbiak szerint:
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tesz,
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet
  esetén átlátható szervezetnek minősül.
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. § (1) bekezdés szerinti, alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn:
  • a pályázati eljárásban nem döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
  • nem kizárt közjogi tisztviselő,
  • a fentiekkel jellemzett személy nem közeli hozzátartozója,
  • a pályázó vállalkozás nem a fentiekkel jellemzett személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
  • nem olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a fentiekkel jellemezhető személy vezető tisztviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztviselője, az egyesület, egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintézője vagy képviseleti szervének tagja,
  • nem olyan egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint egyházi jogi személy, amely a megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, amely a megelőző öt évben Magyarországon bejegyzett párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
 • Vállalkozásával szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, továbbá a megelőző három naptári éven belül nem fordult elő, hogy az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesítette.
 • Vállalkozása nem áll a támogatási rendszerből történő kizárást elrendelő határozat hatálya alatt.
 • Vállalkozásának tevékenysége megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
 • Nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása.
 • Legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve tulajdonosok által jóváhagyott), teljes üzleti év éves beszámolója alapján saját tőkéje nem negatív.
 • Legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve tulajdonosok által jóváhagyott), teljes üzleti év éves beszámolója alapján saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá nem csökkent.
 • Vállalkozása kettős könyvvitelt vezet.
 • Vállalkozását a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem kötelezték.
 • Rendelkezik a működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel.
 • Tevékenysége megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
 • Vállalkozása nem folytat mezőgazdasági tevékenységet (TEÁOR szám: 01.11-05.02), vagy annak mértéke a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének kevesebb mint 50%-át teszi ki.
 • Vállalkozása nem folytat nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő tevékenységet.
 • Ellenőrzés
 • Impresszum
 • Jogi nyilatkozat
 • Oldaltérkép